Semalt hünärmeni tarapyndan 3 sany SEO görnüşi

SEO hakda köp wagt sarp edýän adamlar, SEO optimizasiýasynyň dürli görnüşleri üçin täze däl. Käbir adamlar SEO-ny marketing kampaniýasy hökmünde ulanýarlar. Ulanylan strategiýa baglylykda ak ýa-da gara ýa-da çal kategoriýalara degişlidir. Google-yň soňky täzelenmelerine esaslanyp, şu wagta çenli ykrar edilen ýeke-täk SEO-nyň ak şlýapa strategiýasydygyna düşünmeli. Munuň sebäbi, beýleki ikisiniň SERP-de ýokary derejäni almak üçin gözleg algoritmlerini ulanmaga ýykgyn etmegidir. Versearamaz netijeleriň öňüni almak üçin ak şlýapa SEO web sahypalarynyň eýelerine iň gowy netijeleri kepillendirýär. Mazmuny ýazmak we bu wezipäni iň ýokary derejä çykarmak umydy strategiýa däl.

Aleksandr Peresunko, öňdebaryjy bilermenleriň bir Semalt ol baýraklar garşy bir risk galyndylaryň SEO taktik baha bermek üçin möhüm näme, bu ýerde düşündirýär.

Ak şapka SEO

Google baglanyşyk binasynyň ulanylmagyny ýazgardy we diňe reýtinge ýaramaz täsir edýändigini kepillendirýär. Şeýle-de bolsa, baglanyşyk binasynyň hemmesi günäkär däl. Satyjylar baglanyşyk gurmak babatynda alyp barýan syýasatlaryny berjaý etmeli bolsalar, saýlamaly birnäçe wariant bar. Ak şlýapa mysalynyň arasynda taktika sosial mediýada ajaýyp mazmuny paýlaşmagy, baglanyşyk binasyny we e-poçta marketingini öz içine alýar.

Ak şlýapa SEO çykdajylary sebäpli saklamak kyn. Mazmuny mahabatlandyrmak, bozulan baglanyşyklary gözlemek we gatnaşyk gurmak üçin köp sagat sarp etmek, sahypa çykdajy eder. Ters tarapy, saýtyň Google tarapyndan jezalandyrylmak howpy has pes.

Greý Hat SEO

Biri özara gaznalara maýa goýsa, çalt gazanmak üçin birnäçe topara ýa-da kompaniýalara edýän tagallalaryny diwersifikasiýa edip, umumy töwekgelçiligi azaldýar, ýöne ýitgä töwekgelçilik edýär. Çal şapka SEO, reýting işini çaltlaşdyrmak üçin Google-yň tassyklamaýan käbir strategiýalaryny öz içine alýar. Munuň erbet tarapy, sahypanyň jezalandyrylmagyna getirýär. Çal şlýapa SEO mysallary baglanyşyk satyn almak, köne domenleri satyn almak we sosial signallary satyn almak ýaly mysallar. Google sosial signallary edinmegi aç-açan gadagan etmeýär, sebäbi pikir SERP-leri dolandyrmak.

Gara şlýapa SEO

Gara şlýapa SEO, marketolog ähli burçlary kesip, saýtlaryň sanawyny gowulandyrmak üçin gysga wagt alanda. Şeýle-de bolsa, ähli teňňe aksiýalary ýaly, umumy bahasyny ýitirmek mümkinçiligi bar. Şonuň üçin bu gara şlýapa taktikalarynyň köpüsi Google-yň sahypanyň ähli sahypalaryny doly de-indeksirlemegine sebäp bolup biler. Diňe gymmatly hasaplamaýan sahypada gara şlýapa strategiýasyny synap görüň.

“301redirect” usuly 2014-nji ýyldan bäri iň ýaýran usuldyr. Munuň aňyrsy, pes hilli mazmuny ulanmak arkaly traffigi köpeltmek, sahypany monetizasiýa etmek we sahypa 20-30 ýaşly domenleri görkezmek. Biri urlanda, başga bir domen guruň we elýeterli ýerlerde aýlaň. Biri tutulýança gowy pikir. Şeýle hem, köpçülikleýin blog tor baglanyşyklaryny satyn almak başga bir gara şlýapa strategiýasydyr.

Netijeli SEO

Uly kompaniýalaryň üç görnüşi bilen SEO tejribesi bolmaly. Usullaryň her biri sahypanyň eýesiniň maksatlaryna baglydyr. Maýa goýumlary ýaly, bir saýtyň eýesi SEO taktikasyny saýlamazdan ozal ýetmek isleýän maksadyna karar bermeli.